Strona WWW

Szkolenia dla rad pedagogicznych

I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Diagnoza w planowaniu procesu dydaktycznego.
 3. Wspomaganie rozwoju dziecka w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej.
 5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem 5-6 letnim.
 6. Nowatorskie metody pracy w przedszkolu.
 7. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 8. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się.
 9. Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania.
 10. Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu.
 11. Rozwijanie dziecięcych pasji.
 12. Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów.
 13. Praca z uczniem zdolnym.
 14. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego.
 15. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych  i doskonalących.
 16. Edukacyjna Wartość Dodana.
 17. Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania.
 18. Ocenianie jako forma motywowania uczniów do nauki.
 19. Pułapki i błędy w ocenianiu.
 20. Zespołowa praca nauczycieli.
 21. Ocenianie kształtujące, a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej.
 22. Ocenianie kształtujące.
 23. Metoda projektu jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych.
 24. Projekt edukacyjny w gimnazjum.
 25. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym.
 26. Kształcenie kompetencji informacyjnych u uczniów.
 27. Biblioterapia w teorii i praktyce.
 28. Neurodydaktyka a proces rozwoju ucznia.
II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 1. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły?
 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Diagnoza na poziomie szkoły jako rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - modelwspółpracy różnych instytucji.
 5. Diagnoza gotowości szkolnej i indywidualizacja pracy z dzieckiem 5-6 letnim.
 6. Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.
 7. Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle  nowych przepisów.
 8. Terapia pedagogiczna – zagadnienia praktyczne, propozycje zajęć.
 9. Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdolnionym.
 10. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 11. Zaburzenia komunikacji jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 12. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
 13. Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
 14. Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania.
 15. Uzależnienie od internetu.
 16. Depresja wśród dzieci i młodzieży.
 17. Rola mass mediów w kształtowaniu postaw młodego człowieka.
 18. Uczeń z zaburzeniami lękowymi.
 19. Jak pomóc radzić sobie z emocjami?
 20. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania.
 21. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową.
 22. Uczeń z Zespołem FAS.
 23. Uczeń z zespołem Aspergera oraz z autyzmem.
 24. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
 25. Profilaktyka depresji - depresja jako choroba XXI wieku - mity i rzeczywistość.
 26. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia.
 27. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 28. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
 29. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 30. Psychologia konfliktów – mediacje, negocjacje.
 31. Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania.
 32. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela:

 1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 2. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną?
 3. Rodzice partnerami szkoły.
 4. Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania.
 5. Nauczyciele, rodzice, uczniowie – partnerzy w wychowaniu.
 6. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie.
 7. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
 8. Negatywne emocje u młodzieży – jak sobie z nimi radzić?
 9. Dyscyplina w klasie.
 10. Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 11. Klasa jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy.
 12. Mediacje w środowisku szkolnym jako sposób rozwiązywania konfliktów.
 13. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami?
 14. Dopalacze i inne substancje psychoaktywne w szkole.
 15. Wagary – jak im przeciwdziałać?
 16. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 17. Internet, a trudności w nauce.
 18. Internet - zagrożenia dla uczniów.
 19. Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc.
 20. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania.
 21. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły.
 22. Problemy wychowawcze, jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić?
 23. Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
 24. Organizacja godzin wychowawczych.
 25. Integracja klasy – wspólne tworzenie wartości wychowawczych.
 26. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów – praca zespołowa.

IV. Organizacja pracy szkoły/placówki:

 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 2. Tworzenie planu pracy szkoły.
 3. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.
 4. Zasady i formy organizacji WDN w placówkach oświatowych.
 5. Kompetencje rady pedagogicznej.
 6. Zadania i obowiązki nauczyciela.
 7. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
 8. Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
 9. Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej.
 10. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia.
 11. Analiza i interpretacja danych statystycznych egzaminów zewnętrznych.
 12. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej.
 13. Model i procedura ewaluacji zewnętrznej.
 14. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy placówki oświatowej.
 15. Zbieranie informacji zwrotnej jako sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
 16. Doradztwo zawodowe w szkole – rola nauczyciela i wychowawcy.
 17. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja.
 18. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 19. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?
 20. Zmiany w prawie oświatowym.
 21. Aktualizacja statutu szkoły (zgodnie z założeniami reformy edukacji).
 22. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.
 23. Wolontariat w szkole.
V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela:

 1. Umiejętności kluczowe w edukacji.
 2. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole – status nauczyciela w dokumentach.
 3. Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się.
 4. Kreatywne kompetencje nauczyciela.
 5. Kompetencje interpersonalne nauczyciela.
 6. Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń?
 7. Etyka zawodu nauczyciela.
 8. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców.
 9. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela.
 10. Wypalenie zawodowe nauczyciela.
 11. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 12. Eustres i Dystres. Techniki relaksacyjne.
 13. Dojrzała asertywna komunikacja interpersonalna.
 14. Zdrowy styl życia.
 15. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach.
 16. Praca z tablica interaktywną.
 17. Facebook jako narzędzie w edukacji.
 18. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
 19. Umiejętność pracy w zespole.
 20. Samoocena w pracy nauczyciela.
 21. Sprawozdanie z pracy nauczyciela - przykłady działań.
 22. Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej.
 23. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 24. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedziallne korzystanie z mediów społecznych.