Strona WWW

Informacje


UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że szkolenie pt. "Spotkanie z ekspertem ds. RODO" zostało odwołane.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi nabór na studia podyplomowe:
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- TERAPIA PEDAGOGICZNA
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- PEDAGOGIKA LECZNICZA
- PLASTYKA
oraz na studia uzupełniające:
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- TERAPIA PEDAGOGICZNA


NOWY KIERUNEK STUDIÓW!!!
"Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i/lub zespołem aspargera"."

Prowadzimy również nabór na kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą".
Zapraszamy na kursy doskonalące!!!
1. Kierownik wycieczek szkolnych.
2. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Wychowawca kolonijny. (Szczegóły kursów kliknij)


GRUPA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)

Nowy numer faxu:

Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA
i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w BUSKU-ZDROJU

MISJA PODiDN w Busku-Zdroju

Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół
i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku-Zdroju
1. PODiDN w Busku-Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego. Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek oświatowych.
2. Kadra pedagogiczna Ośrodka systematycznie rozwija swoje kompetencje zawodowe.
3. Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie planują działania pedagogiczne,
z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej Państwa.
4. Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane i upowszechniane na stronie internetowej oraz w wydawanym przez nas Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
5. Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku-Zdroju uzyskują wsparcie mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
6. Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek.
7. Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
8. Na działalność edukacyjną placówki korzystnie wpływa współpraca PODiDN w Busku-Zdroju z instytucjami.
9. W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN w Busku-Zdroju podejmowane są skuteczne działania majace na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas szkoleń m.in. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.
10. Koncepcje podlegają modyfikacji adekwatnie do potrzeb.
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996, zpóźn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

1.100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów

3.Kształtowanie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Aktualności

marzec
30

Kurs kwalifikacyjny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs kwalifikacyjnY "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ"

marzec
28

Warsztaty artystyczne

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty artystyczne pt. " Nikt nie umie kochać tak jak mama - piosenki na Dzień Mamy i Taty."

marzec
20

Konferencja dla nauczycieli matematyki.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych do udziału w koferencji pt: "WOKÓŁ STAREJ I NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ".

marzec
19

Szkolenie z SIO

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie z SIO pt: "PRAKTYCZNA PRACA Z NOWYM SIO W ROKU 2019."

marzec
17

KONFERENCJA WOJEWÓDZKA

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli oraz tych, którzy zajmują się wychowaniem na bezpłatną konferencję pt: "Wychowują jedynie ci , którzy mają nadzieję - ks. Józefa Tischnera uwagi o wychowaniu".

marzec
05

Warsztaty artystyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty artystyczne pt. "Ozdoby wielkanocne."

luty
28

Angielski na codzień

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskkonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza na kurs doskonalący pt: "Angielski na co dzień".

luty
28

Kierownik wycieczek, wypoczynku...

Zapraszamy do wzięcia udziału w:
- Kursie na kierownika wypoczynku.
- Kursie na kierownika wycieczek szkolnych.
- Kursie na wychowawcę wypoczynku.

luty
28

Seminarium

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatne seminarium pt. "Wokół egzaminu ósmoklasisty".

luty
04

Kurs doskonalący

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w kursie dokonalącym pt. " Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci..."

luty
08

Kursy kwalifikacyjne

Serdecznie zapraszamy na kursy kwalifikacyjne dotyczące praktycznej nauki zawodu.

październik
19

Grupa wsparcia

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnych specjalistów (pedagodzy, psychologowie, logopedzi) do udziału w spotkaniach....

październik
13

Szkolenia BHP

Powiatowy Ośrodek Doradztawa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza na na szkolenia BHP.

październik
12

Nowy kierunek studiów

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na kieruku "WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW  Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA"

październik
11

Studia uzupełniające

Sudia uzupełniające dla nauczycieli ,którzy ukończyli kursy kawlifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

luty
15

Innowacyjne nauczanie informatyki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat "Innowacyjne nauczanie informatyki - programowanie".

listopad
25

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych na szkolenie pt. "ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA OŚWIATOWEGO I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ".

sierpień
29

Szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół...

Zapraszamy na szkolenie dla opiekunów uczniów podczas dowozu do szkół z zakresu BHP i pierwsej pomocy przedlekarskiej.

maj
30

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Powiatowy Ośrodek Doradzta i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

listopad
15

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

listopad
03

Oligofrenopedagogika.


Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju uprzjmie informuje, że trwa nabór na studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika".

wrzesień
22

Szkolenie BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
-BHP dla pracowników
- dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

wrzesień
21

Kursy doskonalące

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursach doskonalących.

sierpień
28

Konkurs - " Szkoła zawodowych perspektyw".

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza Nauczycieli Doradców Zawodowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "SZKOŁA ZAWODOWYCH PERSPEKTYW".

sierpień
28

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kursy kwalifikacyjne z zakresu:
 • Organizacji i zarządzania oświatą